Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities 

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Wij resp. onze: de opdrachtnemer; 
1.2 De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die het werk opdraagt; 

Artikel 2 – Werkingssfeer 

2.1 Wij zijn nimmer gebonden aan van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden, ook niet indien wij deze afwijkende voorwaarden niet uitdrukkelijk ontkennen; 

2.2 Een eventuele verwijzing door de opdrachtgever naar zijn voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 De opdrachtgever wordt door de enkele aanvang der werkzaamheden door ons, geacht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden; 

Artikel 3 – offerte c.q aanbieding 

3.1 Elke offerte is één ondeelbaar geheel en is vrijblijvend, tenzij anders wordt overeengekomen; 

3.2 De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van ons aanbod door de opdrachtgever; 

3.3 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk aan ons te worden bevestigd resp. schriftelijk door ons te zijn aanvaard; 

3.4 De overeenkomst wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen op het tijdstip dat wij de werkzaamheden hebben aangevangen; 

Artikel 4 - Verplichtingen opdrachtgever 

4.1 Indien op detailtekeningen opmerkingen staan als maten in het werk te controleren of dergelijke, nemen wij aan dat deze maten door de opdrachtgever zijn gecontroleerd en juist bevonden. 

4.2 Indien het leveringsschema c.q. de planning niet kan worden aangepast aan onze werkzaamheden, hebben wij het recht nadere voorwaarden te stellen of de opdracht geheel of gedeeltelijk te herroepen; 

4.3 De opdrachtgever zorgt voor de voor het werk benodigde goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, alsmede de overige voor het werk te verschaffen gegevens; 

4.4 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of  leveringen die niet tot ons werk behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van onze werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt. 

4.5 Indien de aanvang van ons werk wordt vertraagd door niet aan ons te wijten omstandigheden moet de opdrachtgever ons de daarmede verband houdende schade en kosten vergoeden en  hebben wij het recht op verschuiving van de opleveringsdatum, ook als wij daarom niet vragen; 

4.6 De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd; 

4.7 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat wij bij aankomst op het werk onze werkzaamheden terstond kunnen aanvangen en deze gedurende de normale werkuren kunnen uitvoeren. Werkzaamheden buiten de normale werkuren moeten worden gedoogd indien wij zulks noodzakelijk achten; 

4.8 De opdrachtgever dient om niet te zorgen voor alle faciliteiten en omstandigheden welke wij in redelijkheid verlangen om de opdracht naar ons oordeel op adequate wijze te kunnen uitvoeren;

4.9 De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te nemen, dat het door ons aangebrachte werk niet wordt beschadigd of vernield; 

4.10 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ten tijde van de uitvoering van onze werkzaamheden in de omgeving daarvan aanwezige personen vooraf op de hoogte zijn gesteld van aan onze werkzaamheden verbonden stof-, stank-, reuk- en geluidshinderbezwaren en dat anderen dan ons personeel de toegang tot de ruimten waarin wij onze werkzaamheden verrichten alsmede gedurende de tijd daarna die wij noodzakelijk achten, is ontzegd; 

Artikel 5 - Prijzen 

5.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW; 

5.2 In het geval ons géén opdracht wordt verleend zijn wij gerechtigd de kosten van het maken van  begrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, etc. in rekening te brengen. 

5.3 Indien na het aanvaarden der opdracht de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmateriaal en  grondstoffen zoals elektriciteit, de prijzen van onderdelen welke wij van derden betrekken, lonen  en salarissen, sociale lasten, overheidslasten, omzetbelasting, vrachten en assurantiepremies, 

een verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsverhogingen door koersverschillen in valuta waarin wij onze materialen kopen dan wel de door ons te gebruiken materialen worden gekocht of indien door wijziging van een of meer der genoemde factoren onze opslagen veranderen, ook al  geschiedt dit ten gevolge van reeds bij het aanvaarden der opdracht te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de bij de aanvaarding der opdracht overeengekomen prijs met inachtneming der  eventueel ter zake bestaande wettelijke bepalingen dienovereenkomstig te verhogen; 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AFBOUW

BOVERO B.V., gevestigd te Rotterdam,

Ingeschreven in het Handelsregister nr. 24110980

Artikel 6 – Monsters

6.1 Indien door ons een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. 

6.2 Geringe kleur-, en structuurverschillen zijn toelaatbaar. De opdrachtgever vrijwaart ons terzake van enige aansprakelijkheid voor eventuele  kleurafwijkingen en/of verkleuringen; 

Artikel 7 - Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering 

7.1 De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd wordt in de overeenkomst uitgedrukt, hetzij in werkbare dagen, weken of –maanden, hetzij door een bepaalde dag te noemen; 

7.2 Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen worden werkdagen respectievelijk  halve werkdagen als onwerkbaar beschouwd, wanneer door omstandigheden die ons niet te wijten  zijn gedurende vijf uren respectievelijk tenminste twee uren door het grootste deel van de 

werknemers of machines niet kan worden gewerkt; 

7.3 Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd 

kan van ons niet gevergd worden dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd en hebben wij recht op termijnverlenging, ook als daarom niet wordt gevraagd. 

7.4 Indien ten gevolge van omstandigheden buiten onze invloedsfeer, directe of indirecte stagnatie in ons bedrijf ontstaat, of indien door enige andere oorzaak buiten onze schuld, de benodigde grondstoffen, hulpmaterialen of onderdelen welke wij van derden betrekken, ons niet resp. niet tijdig kunnen bereiken, en/of onze werknemers 

het bouwobject niet kunnen bereiken of aldaar verblijven, hebben wij het recht de levering van de materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten zolang deze stagnatie of verhindering aanhoudt; 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid 

8.1 Onze verplichting tot vergoeding van schade strekt nimmer verder dan een bedrag van maximaal de aanneemsom van het onderhavige werk dan wel het totaal van gewerkte uren en verwerkte materialen; 

8.2 Voor gevolgschade zijn wij nimmer aansprakelijk. Onze garantieverplichtingen vervallen door elke niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever. Nakoming onzerzijds van de garantiebepalingen kan eerst worden gevorderd nadat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting, ook van vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, zal hebben voldaan. 

Artikel 9 - Opneming en goedkeuring 

9.1 De opdrachtgever wordt door ons geïnformeerd over de dag waarop naar ons oordeel het werk zal zijn voltooid. 

De opneming geschiedt uiterlijk binnen 7 dagen na de in de vorige zin bedoelde dag. 

9.2 Nadat het werk is opgenomen stelt de opdrachtgever ons uiterlijk binnen acht dagen in kennis of het werk al dan niet is goedgekeurd en in het laatste geval met opgaaf van de gebreken. 

9.3 Wordt niet binnen acht dagen na opneming een schriftelijke mededeling door de opdrachtgever 

aan ons gezonden dat het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd; 

9.4 Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld zullen geen 

reden tot onthouding van de goedkeuring zijn; 

Artikel l0 - Oplevering 

10.1 Levertijden gelden nimmer als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd c.q. de opleveringstermijn, dient de opdrachtgever ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een laatste, redelijke, termijn te geven; 

10.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd; 

Artikel 11 - Betaling 

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Kortingen onder welke benaming 

ook mogen nimmer in mindering worden gebracht. Bij de betaling is schuldvergelijking nimmer toegestaan, noch is het de opdrachtgever toegestaan dat hij enige betalingsverplichting jegens ons opschort; 

11.2 Indien voor het vaststellen van betalingstermijnen eenheidsprijzen gelden, zullen deze globaal zijn en dienen ter bepaling van tussentijdse betalingsverplichtingen. Deze eenheidsprijzen gelden nimmer voor het berekenen van de kosten voor eventueel meer- en/of minderwerk dan wel voor het vaststellen van prijzen voor andere werken; 

11.3 Indien de opdrachtgever de goederen niet op in het leveringsschema c.q. planning gestelde data kan of wil ontvangen of indien hij in gebreke is gebleven tijdig een leveringsschema c.q. planning te verstrekken, komen de daardoor noodzakelijk geworden kosten van opslag voor rekening van de opdrachtgever, terwijl wij de betaling van de opgeslagen goederen kunnen vorderen; 

11.4 Bij de vaststelling der tussentijdse betalingsverplichtingen kan naar verhouding rekening worden gehouden met genoemde prijsverhogingen. 

11.5 Bij overschrijding der betalingstermijn verbeurt de opdrachtgever een vertragingsrente van anderhalf (1,5) procent voor elke maand (een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te rekenen) over het niet tijdig betaalde bedrag. Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts alle kosten van inning der niet-tijdig betaalde bedragen, zowel gerechtelijke als 

buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig betaalde bedrag. 

11.6 De volledige prijs zal geheel en onmiddellijk zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar zijn in de volgende gevallen: 

a indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel een aanvraag tot zijn onder curatelestelling is aanhangig  gemaakt; 

b enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen van de opdrachtgever wordt gelegd; 

c bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot het metterwoon verlaten  van Nederland blijkt; 

d indien de opdrachtgever een personenvennootschap of andere rechtspersoon is, dezelve in liquidatie treedt, wordt ontbonden of een andere vennoot c.q. bestuurder verkrijgt, dan wel  een vennoot of bestuurder uit- resp. aftreedt; 

11.7 Zolang geen volledige betaling van enige deel- of eindfactuur eventueel inclusief vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, heeft plaatsgevonden, blijven geleverde materialen ons eigendom. 

11.8 Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de vordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarnaast strekken betalingen tot mindering op de hoofdsom. 

Artikel 12 - Reclames en garantie 

12.1 Indien bij uitgevoerd werk of bij de levering andere zichtbare gebreken worden geconstateerd, moeten hierover binnen acht dagen na de constatering daarvan worden gereclameerd; 

12.2 Reclames dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk te onzer kennis te worden gebracht; 

12.3 Alle gebreken aan geleverde zaken, of het uitgevoerde werk, waarvan de opdrachtgever bewijst  dat zij binnen zes maanden na de levering resp. oplevering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door ons ontworpen constructie, gebrekkige verwerking of gebruik van materiaal, waarvan wij hadden kunnen weten, dat dit  ondeugdelijk was, worden door ons kosteloos gerepareerd, herleverd of hersteld (naar onze keuze). Onze garantie bevat geen verplichting tot vergoeding van schade, welke door herlevering, herstel of anderszins voor de opdrachtgever mocht ontstaan; 

12.4 Voor gebruikte materialen voor het werk wordt geen garantie verleend; 

12.5 Indien de opdrachtgever ons materiaal voor verwerking beschikbaar stelt, geldt de garantie uitsluitend de deugdelijkheid van de daaraan door ons verrichte werkzaamheden; 

12.6 Indien ter voldoening aan garantiebepalingen onderdelen door nieuwe worden vervangen gelden ten aanzien van deze nieuwe onderdelen dezelfde garantiebepalingen; de vervangen onderdelen worden ons eigendom;

Artikel 13 - Arbitrage 

13.1 Geschillen worden beslecht door de gewone Rechter, dan wel naar onze keuze door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, onverminderd de bevoegdheid van de President van de Rechtbank, rechtdoende in kort geding; 

13.2 Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.